Όροι χρήσης

Εγγραφή - Λογαριασμός Χρήστη

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του subZworld.tv,
θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες.
Κάθε χρήστης αναλαμβάνει να:

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες
β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει

τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, θα ζητηθεί από το χρήστη να ορίσει
έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name).
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω
του προσωπικού τους ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του λογαριασμού τους
(user account) και οφείλουν να δείχνουν ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων.
Το subZworld.tv συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας
ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του subZworld.tv
και του κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα. Το subZworld.tv έχει θέσει στη διάθεση
των χρηστών του λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν
σε αλλαγή του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης το subZworld.tv συνιστά
στους χρήστες του να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν την αναγραφή του
σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους.
Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης
ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση
-για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και ταυτόχρονα
να ενημερώνουν αμελλητί το subZworld.tv . Επισημαίνεται, ότι μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους (member account)
από κάποιον χρήστη, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του λογαριασμού αλλά μόνο η αδρανοποίησή του για λόγους ασφαλείας.
Τέλος το subZworld.tv συνιστά στους χρήστες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Logout)
από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του subZworld.tv, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
στο λογαριασμό τους από τρίτους. Το subZworld.tv δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια
των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.
Προς αποφυγήν οιασδήποτε σύγχυσης των επισκεπτών-χρηστών του, το subZworld.tv απαγορεύει την επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username)
που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του subZworld.tv ή με κάποιον διαχειριστή του subZworld.tv.
Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα username: admIn, administrator_, clubs_, WEBmaster κτλ
καθώς οι λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτής της μορφής θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λογαριασμοί που τους χειρίζεται το subZworld.tv
To subZworld.tv διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω,
να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.


Δεοντολογία χρηστών

Το subZworld.tv παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου.
Όλες όμως οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο,
είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στο subZworld.tv είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει
στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε
περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών
του subZworld.tv. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του subZworld.tv για:
Οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής / υβριστικής παρενόχλησης μελών του subZworld.tv.
Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό,

απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα
και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.
Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους
ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου
που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του subZworld.tv. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση
περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής
(κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα
(συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών). Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση
οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων,
την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου
που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν
τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του subZworld.tv,
ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση,
μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του subZworld.tv ή των σελίδων άλλων χρηστών
(profiles, clubs, homepages, blogs κτλ), καθώς και του χώρου στις προσωπικές σελίδες του ίδιου του χρήστη, στον οποίο προβάλλεται το λογότυπο του subZworld.tv
ή το λογότυπο άλλων υπηρεσιών του ή διαφημιστικά μηνύματα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η επικάλυψη
του λογοτύπου του subZworld.tv καθώς και η επικάλυψη ή η παρεμπόδιση της προβολής διαφημιστικών Banners κλπ).
Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά
ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του subZworld.tv. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.
Ο χρήστης του subZworld.tv είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το subZworld.tv,
οι συνεργάτες του ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης / διαφοράς / διαμάχης
που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του subZworld.tv, με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους του,
το subZworld.tv διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες του subZworld.tv.

 

Καταγγελία

Σε περίπτωση που δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή νόμιμος εκπρόσωπός του διαπιστώσει ανάρτηση περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο,
το οποίο αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας δικό του ή προσώπου που εκπροσωπεί, παρακαλείται να στείλει άμεσα σχετική καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην διεύθυνση abuse@subZworld.tv, περιγράφοντας με σαφήνεια το συγκεκριμένο έργο που αφορά η καταγγελία, αναφέροντας τον τίτλο με τον οποίο εμφανίζεται
στην ιστοσελίδα, το url στο οποίο είναι αναρτημένο το έργο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας μαζί του.
Σε αυτή την περίπτωση ο Διαδικτυακός Τόπος θα αφαιρέσει άμεσα το σχετικό έργο που αφορά η καταγγελία.

 

 

Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας,
το subZworld.tv δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του subZworld.tv.
Τα περιεχόμενα του subZworld.tv παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» ("as is") χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά
με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό. Το subZworld.tv αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του,
του οποίου όμως λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του (hosting servers) καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων
(φυσικών ή νομικών, ακόμα και των ίδιων των χρηστών του) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής
παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα
και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.Το subZworld.tv συνεργάζεται με άλλους δικτυακούς τόπους για την εξασφάλιση
και περαιτέρω παροχή στους χρήστες του εξειδικευμένου περιεχομένου, το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες ενοτήτων και υπηρεσιών
(π.χ. ενημέρωση - ειδήσεις, χρηματιστήριο, γυναίκα, τεχνολογία, ατζέντα, καιρός, ωροσκόπια, κινηματογράφος, τηλεόραση, mobile κλπ) αυτούσιο,
όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο), χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια,
νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού που δημοσιεύεται στις σελίδες του subZworld.tv ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους που το παρέχουν.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο subZworld.tv δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές
ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας
τις υπηρεσίες του subZworld.tv είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το subZworld.tv, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.
Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.
Επιπλέον το subZworld.tv συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν
στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.Το subZworld.tv δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα
και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το subZworld.tv δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site

ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Προστασία ανηλίκων

Οι υπηρεσίες του subZworld.tv απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ραγδαία όμως εξάπλωση του Internet αποτελεί
μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα με συνέπεια ολοένα και περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες να χρησιμοποιούν το Internet για να αποκτήσουν πρόσβαση
στην παγκόσμια γνώση, ιστορία και επικαιρότητα και όπως είναι φυσικό να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον καινούριο χώρο με τον οποίο εξοικειώνονται.
Το subZworld.tv προειδοποιεί τους γονείς, ότι όπως σε κάθε πηγή αστείρευτων πληροφοριών έτσι και στις σελίδες του, μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο
για ανηλίκους. Το subZworld.tv προσπαθεί όσο αυτό είναι εφικτό να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους, κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του
και για το λόγο αυτό, σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο, προσβλητικό, απρεπές, ενοχλητικό, βίαιο, παραπλανητικό κλπ
έχει τοποθετήσει σχετικές προειδοποιήσεις προς τους χρήστες (η προσπέλαση των οποίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη).
Το subZworld.tv συνιστά στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην αποκτούν πρόσβαση στο Internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη,
γιατί όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, το subZworld.tv δεν είναι δυνατό να ελέγχει τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers του.
Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, το subZworld.tv δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Ψηφοφορίες

Το subZworld.tv παρέχει στους χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων.
Οι ανώνυμες απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το subZworld.tv για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις
των ψηφισάντων σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Tα αποτελέσματα των ψηφοφοριών επ' ουδενί μπορούν να θεωρηθούν,
ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή έστω ένα ορισμένο κομμάτι της κοινής γνώμης ή ότι τα εξαγόμενα συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν ως επιστημονικά συμπεράσματα
καθώς η συμμετοχή στις ψηφοφορίες είναι απολύτως ελεύθερη σε κάθε χρήστη και απολύτως προαιρετική.
Το subZworld.tv διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται
αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το subZworld.tv καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία , τη διάρκεια κάθε ψηφοφορίας
και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. "Δεσμοί" (Links) Το subZworld.tv δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας
των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks
ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων,
ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη
για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το subZworld.tv ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites
και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους


Το subZworld.tv διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών καθώς και στο δικτυακό χώρο
που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου,
επικοινωνίας κλπ), να προβάλλει, το λογότυπό του, να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης,
και μεγέθους (stamp, banner, pop up, Webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links κλπ).
Το subZworld.tv δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται
στο subZworld.tv και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.Έναρξη - διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών.
Το subZworld.tv διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του
με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Προσωπικά δεδομένα

Για την πολιτική χρήσης και διαχείρισης προσωπικών στοιχείων των χρηστών των υπηρεσιών του subZworld.tv
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του subZworld.tv καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται
από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει,
χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας δια της αποδοχής
της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του subZworld.tv και των χρηστών
των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα
της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.